Rashtriya Kishor Suraksha Clinic organized by the hospital.